Stadgar

Stadgar för klubbar vilka antogs av årsmötet 2005. Du kan läsa den här men även ladda ner som PDF. Ladda ner stadgar i pdf

Kap 1 Allmänna bestämmelser

§ 1 Uppgift
Specialdistriktsförbundet Skånes Budo & Kampsportsförbund, nedan kallat SDF,  (Tidigare namn Skånes Budoförbund)  skall enligt dessa stadgar arbeta i enlighet med Svenska  Budo & Kampsports- förbundets ändamål och vara detta förbunds  regionala organ

§ 2 Sammansättning
Skånes Budo & Kampsportsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska  Budo & Kampsportsförbundet och som har sin hemvist inom Skånes geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde

Skånes Budo & Kampsportsförbunds verksamhet utövas i Skåne och
omfattar samma geografiska område som Skånes Idrottsförbunds.

§ 4 Stadgeändring
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av SDF:s årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs 2/3 majoritet av röstberättigade vid årsmötet. Ändring av stadgar kan endast ske efter beslut på två av varandra följande möten, varav ett årsmöte.  Omedelbar justering av stadgeändring kan ske om 100% av de närvarande vid årsmötet godkänner detta.

§ 5 Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. SDF-styrelsen kan tillsätta särskilda kommittéer  för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

§ 6 Sammansättning av styrelse, valberedning m fl
Distriktsförbundet ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer inom de olika kamparterna och andra organ får i mesta möjliga mån sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås enligt RF:s rekommendationer.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar årligen tiden från och med den 1/1 till och med den 31/12.

Kap 2 SDF årsmöte
§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet
SDF:s årsmöte (SDF-mötet)  och eventuellt extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.

SDF-mötet består av befullmäktigade ombud för SDF:s föreningar. Ombud för förening skall vara röstberättigad medlem i respektive förening och medhava fullmakt från sin förening om han ej är styrelsemedlem.

Ombud får representera endast en förening och kan inte vara ledamot av SDF-styrelsen. Beträffande rösträtt se § 11.

SDF-möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud vilka efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötets beslut.

Vid SDF-mötet får endast  befullmäktigade representanter för föreningar inom DF-distriktet närvara om ej annat beslutas.

§ 9 Yttranderätt och förslagsrätt, motioner m m
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-mötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt kan även erhållas av annan part efter enhälligt beslut av vid mötet röstberättigade delegater.

Motion till årsmötet kan inlämnas varje år till SDF´s styrelse under perioden 1 augusti – 30 januari. Motion behandlas av SDF, motionär informeras om bifall eller avslag och motionen förelägges årsmötet.

§ 10 Årsmötesdag, kallelse, handlingar  m m
SDF-möte hålls årligen före den 30 april på dag som SDF-styrelsen bestämmer.
Mötet kan dock inte hållas på dag som sammanfaller med  Svenska Budo & Kampsportsförbundet  eller Skånes Idrottsförbunds årsmöten
Kallelse till årsmötet utsändes av SDF-styrelsen senast 30 dagar före mötet.
Handlingar för att genomföra mötet finns tillgängliga vid årsmötet. Dessa handlingar skall omfatta Föredragningslista, Förvaltnings-, Verksamhets- och Revisionsberättelse.
Årsmötesdag kan efter beslut av SDF:s styrelse i särskilda fall senareläggas.

§ 11 Fastställande av rösträtt
Rösträtten vid SDF-mötet bestäms genom röstlängd, som har upprättats av SDF-styrelsen att gälla för tiden 1/1 – 31/12. Föreningen äger vid SDF årsmötet en röst för varje påbörjad 100-tal medlemmar, dock högst tre röster.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31/12 har fullgjort sina
ekonomiska skyldigheter mot Skånes Budo & Kamportsförbund. För att förening skall få rösträtt på SDF årsmötet skall medlemsavgiften vara erlagd senast den 31/12 året innan årsmötet för dels det år som årsmötet hålles, dels för tidigare verksamhetsår

§ 12 Dagordning vid SDF-mötet
Vid SDF-mötet gäller dagordning enligt nedan och endast ärenden enligt punkterna på dagordningen behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
för mötet på grundval av den röstlängd SDF-styrelsen upprättat.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Fastställande av föredragningslista för mötet.
7. Val av två justeringsmän för protokoll tillika rösträknare.
8. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.
9. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.
10. SDF:s revisorers berättelse för samma tid.
11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
12. Val av ordförande i SDF i SDF-styrelsen för en tid av ett (1) år.
13. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år.
14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år
15. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verk-
samhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett (1) år.
16. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett (1) år.
17. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan och budgetförslag
18. Fastställande av årsavgift för klubbar.
19. Behandling av motioner som tillställts styrelsen enligt § 9 och SDF-styrelsens yttrande.
20. Mötets avslutande

§ 13 Extra SDF-möte
SDF-styrelsen kan sammankalla till extra SDF-möte. Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse översänds till föreningarna senast 30 dagar före mötet.

Kap 3 SDF styrelsen

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
Förutom årsmötet är SDF-styrelsen SDF:s beslutande organ under verksamhets- året. SDF-styrelsen består av ordförande samt två, fyra eller sex ledamöter.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare samt väljer VU (Verkställande Utskott). Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras av VU eller genom telefonsammanträde. Sådant beslut avhandlas och fastställes därefter vid det närmast därefter följande styrelsesammanträdet.

§ 16 Åligganden

SDF-styrelsen skall:
1. Verkställa SDF-mötets beslut.
2. Hålla kontakt med Skånes Idrottsförbund och Svenska Budo & Kampsports- förbundet när det gäller löpande ärenden, bidrag och inval av nya föreningar.
3. Hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna, verka
för en positiv utveckling och tillse att verksamheten följer gällande stadgar och bestämmelser. .
4. Handha de kamparter inom distriktet vilka är anslutna till Svenska Budo & Kampsports- förbundet och tillse att dessa är organiserade på liknande sätt som  inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
5. Vara kontaktorgan för kommuner i Skåne
6. Handha och ansvara för SDF:s medel.
7. Lämna bidrag efter ansökan till DM-tävlingar och andra tävlingar/evenemang när ansökan  inkommer
8. Årligen sammanställa en verksamhetsberättelse vilken även skall vila på underlag vilka tillhandahålls av de olika kamparterna.
9. Genomföra årsmötet enligt stadgarna och bereda ärenden
10. Förelägga SDF-mötet förslag till SDFs verksamhetsplan.
11. Deltaga på Skånes Idrottsförbunds och Svenska Budo & Kampsports-förbundets årsmöten.
12.Ha kontinuerliga VU-möten, föra protokoll vid styrelsemöten, för erforderlig kassaredovisning samt sköta löpande ärenden i övrigt.

§ 17 Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF årsmöte till och med nästkommande SDF årsmöte

Kap 4 Revisorer, revision

§ 18 Revisorer och revision
Revisor väljs av SDF-mötet. Revisorn skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revision sker efter överenskommelse mellan revisor och kassör varvid räkenskaper och handlingar överlämnas. Så snart revision är verkställd skall  revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda.

Kap 5 Valberedning

§ 19 Sammansättning m m
Valberedningen består av två ledamöter varav en är sammankallande.
Valberedningen utser själv vem som är ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordföranden så bestämmer.

§ 20 Åligganden och förslagsrätt
Valberedningen ska senast 20 dagar före årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid SDF-mötet, om de vill kandidera för nästa mandattid.

§ 21 Förslagsrätt
Föreningar kan senast 2 veckor före SDF-mötet avge förslag till valberedningen på personer för valen under punkterna 10-12 enligt dagordning. 9-11 i § 12. Valberedningen presenterar sitt förslag på årsmötet.

Lämna ett svar