Kallelse till årsmöte 2016

Skånes Budo o kampsportsförbunds Årsmöte är söndagen den 3 april 2016

Kl:11,00 på Restaurang Översten, Regementsgatan 52 i Malmö.

Fullmaktsgranskning mellan 10:30-11:00.

Efter mötet serveras en lunch buffé med den fina utsikten över Öresundsregionen.

Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening.

Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt lunchbuffén efter till Sabrina Sedin Roskvist på sabrina_sedin@hotmail.com senast den 27 mars.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd SDF-styrelsen upprättat.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Fastställande av föredragningslista för mötet.

7. Val av två justeringsmän för protokoll tillika rösträknare.

8. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

9. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

10. SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

12. Val av ordförande i SDF i SDF-styrelsen för en tid av ett (1) år.

13. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år.

14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

15. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett (1) år.

16. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett (1) år.

17. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan och budgetförslag

18. Fastställande av årsavgift för klubbar.

19. Behandling av motioner som tillställts styrelsen enligt § 9 och SDF-styrelsens yttrande.

20. Mötets avslutande

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar