Årsmöten i Stockholm 19/3.

Idag hålls flertalet årsmöten för olika förbund som tillhör Svenska Budo o kampsportsförbundet på förmiddagen. Eftermiddag hålls Svenska Budo o Kampsports förbundet. Vi i styrelsen för Skånes Budo o kampsportsförbundets deltar på flertalet av dessa möten denna dag. Kvällen avslutas med Kampsportsgalan på Berns.

Rapport från Svenska Budo o kampsportsförbundets årsmöte:

Armsport och Kempo blev invalda som ny idrott och kampsport och ska tillhör Kampkonstförbundet.

Stefan Stenudd avgick som styrelseordförande och ny ordförande valdes August Wallén.

2016-03-19 15.36.02 kampsportgalan16-67

Kallelse till årsmöte 2016

Skånes Budo o kampsportsförbunds Årsmöte är söndagen den 3 april 2016

Kl:11,00 på Restaurang Översten, Regementsgatan 52 i Malmö.

Fullmaktsgranskning mellan 10:30-11:00.

Efter mötet serveras en lunch buffé med den fina utsikten över Öresundsregionen.

Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening.

Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt lunchbuffén efter till Sabrina Sedin Roskvist på sabrina_sedin@hotmail.com senast den 27 mars.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd SDF-styrelsen upprättat.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Fastställande av föredragningslista för mötet.

7. Val av två justeringsmän för protokoll tillika rösträknare.

8. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

9. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

10. SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

12. Val av ordförande i SDF i SDF-styrelsen för en tid av ett (1) år.

13. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år.

14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

15. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett (1) år.

16. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett (1) år.

17. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan och budgetförslag

18. Fastställande av årsavgift för klubbar.

19. Behandling av motioner som tillställts styrelsen enligt § 9 och SDF-styrelsens yttrande.

20. Mötets avslutande

Årsmöte 2016

Hej alla,

I och med årsmötet närmar sig så har vi börjat med vår verksamhetsberättelse och behöver er hjälp med de olika arter vi har i förbundet. Skickar med en verksamhets sammanställning som ni kan fylla i som är relevant för vårt distrikt och som ni vill ha med i vår verksamhets berättelse.

Vill påminna er alla att titta in på vår nya hemsida som blev klar förra året. Är det någon aktivitet ni vill ha in i kalendern är det bara att maila oss. All information som e-postas till er kommer även ut på hemsidan så gå in emellan åt och titta.
Vi vill gärna se fler föreningar närvara vid huvudförbundets årsstämma som är i år den 19 mars i Stockholm och för att underlätta och stötta det så har vi i år ökat resebidraget till 1000 kr/förening.

Kvitto och redovisning skickas i efterskott till vår kassör Andre Angantyr.

Fler nyheter och information presenteras med verksamhetsplanen på årsmötet.
Tack på förhand

Med vänlig hälsning,

Förbundsstyrelsen